Skip to main content

Full text of "Flora Indica Vol-I"

See other formats


Gmampelos.]            FLORA INDICA.                  199
wmg. i. 11. C. acuminata, BenthJ-. PL Hartweg. C. nephrophylla,
Bojer, Ann. Sc. Nat. ser. 2. xx. 55. i'C. comata, Miers! in Hook. Niger
II. 215. C. Yogelii, Miers, 1. c. 214 (quoad plant. ma$c.!). C. dis-
color, A. Gray, Bot. Wilkes Exped.i. 38 (non DC.). Menispermum
orbiculatum, Linn. Sp. 1468. Coeculus orbiculatus, DC. Syst. i. 523,
Prod. i. 98. 0. villosus, Wall Cat. 4957 Gpartm! (spec. masc.). C.
membranaceus, Wall. Cat. 4967 !
Quoad folioruin formam variat—
a. foliis peltatis rotundato-deltoideis basi truncatis.
j3. foliis plus minus peltatis rotundatis vel late ovatis basi cor-
datis.
y. foliis baud peltatis rotundatis vel late ovatis basi cotdatis.
5. fpliis baud aut vix peltatis rcnifonnibus obtusissimis ssepe emar-
ginatis,
Quc&d indumentum variat—
a. foliis firnais conspicue nervosis kxe hirsutis vel tomentosis.
b. foliis tenuibus supra puberulis subtus adpresse sericeis.
c. foliis supra glabriusciilis subtus jmbescentibus.
d. foliis etium jumoribus utriaque glabriusculis'i
HAB, Per totajm ludiae planitiem et in montibus ^tfiuaque penin-
sulas et Hiimxlayee inierioris* usque ad Jelam flumen vulgatissima, ex-
ceptis provinciis aridissimis Afghanistan, Beluchistan, Sindh, Marwar,
Panjab.—r(Fl. per totum annum,) («?. v.)
DISTHIB. In zona tropica et temperata calidiore utriusque orbis.
Frutex Rite scandeus, ramulis striatulis tomentosis vel pubcscentibus, rarius sub-
glabris. Folia forma et maguitudine valdc varia, plcrumque obtusa cum mucrone,
rarius acute, rarissime acuuiinata, basi truncata vel cordata, Binu aperto yd pro-
fundo, diametro 1-4-polJicaria. Pfl!*fl&folia pleromque vis ssquButes, interdnm duplo
auperantes. Cyma mafwla axillarea veil paollo eitra-asillares, interdum in ramnlo
axillari corymbosee, ^-1^- poll, longee, plenimque 2-3 superppsite in eadem axilla,
decompoeitee, multiilor*, bracteolis ininutis aubulatis rarissime jina alterave sub-
foliosa. Pedunculi gracilea, pubescentts vel tomentosi, vel pilis pateotibua hirsuti,
plerumque petiolo dimidio breviores, interdum eum superanteg. Loco cymae rnfe-
rioris vel omnium, in plantis hmmantibus, ramua microphyllns elongatos, cymaa par-
vnks in axillia gerens, baud raro evolvitur. Racemi f&minei solitarii vel biai, axil-
lares, Horieeri folia yix sequantes, fructiferi pleramque elongati. Uractea subsessiles^
dense vel me imbricatto, rotoadatoe vel reniforracs, breviter yel longe mucronate,
cinereo-incante, plerurnquo ciliato-villosffi, interdum glabree, in speciminibus luiiiri-
antibus petiolatas, vel in folia parva evolutce, iu fructu persistentes, vel rarius post
floreacentiam deciduee, in fructu immututse vel Bubmembraiiaceeg. ' Pedicelli florum
fcemineorum brevissimi, pubeacentes vel laxe villos®, Ovaria tom'entosa, rarius gla-
briuscula. Drupa compresste, subrotundatic, cocqiueae, circa 2 lineas lata, hirsutee
vel demura sub^abra.
The long list of synonyms vhich we have given above will show the view we take
of this species. Wight and Arnott having reduced all the Indian forms to Cixsam-
$elo* cowolwlacea, it became necessary to find some character, if possible, to dis-
tinguish that species from its American and African congeners. The two charac-
ters indicated by Wight and Arnott, namely, the length of the stamina! colnmn
and the shape of the male sepals, proved very unsatisfactory, and an examina-
tion of the1 floral organs, male and female, has indicated a degree of variability for
which we wero not prepared. The size of the flower*, both male and female, the